top of page

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BİRİMİ

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi; öğrencilerin kendilerini tanıma, kabul etme ve geliştirmeleri, bulundukları ortamı ve çevreyi tanımaları, bulundukları ortamda ne yapabileceklerini kavramaları, kendilerini gerçekleştirmeleri, kendilerinde var olan tüm yeteneklerin ortaya konulması için gerekli yeterlikleri ve yaşam becerilerini kazanmalarında ve sosyalleşme sürecini kolaylaştırmada onlara rehberlik yapar ve psikolojik destek verir.

Rehberlik hizmetleri eğitim sürecindeki tüm öğrencileri kapsar. Rehberlik anlayışı, her türlü çalışma ile öğrenciyi merkeze alan bir eğitim sistemini öngörür. Rehberlik hizmeti bir takım çalışmasıdır. Öğrencinin gelişimine hizmet eden herkes (okul yönetimi, öğretmenler ve veliler) ile işbirliği yapılır. Rehberlik hizmetlerinde “süreklilik”, “gönüllülük”, “bireysel farklara saygı” ve psikolojik danışma ilişkilerinde “gizlilik” esastır.

Kişisel/sosyal gelişim

• Okul kurallarını fark etme ve uygulama

• Kendini anlama ve değerlendirme

• Başkalarını anlama ve kabul etme

• Aile ve toplum olgusunu anlama ve kabul etme

• Bireysel olarak karar verebilme, amaç belirleme ve yürütme

• Zorbalık ve akran baskısı karşısında nasıl davranacağını bilme

• Olumlu iletişim kalıpları kazanabilme

• Öfkeyle başa çıkabilme

• Kendine güven ve öz saygı geliştirebilme

• Doğaya ve çevreye karşı sorumluluklarını fark etme

• Etkili problem çözme becerileri geliştirebilme

• Ergenlik dönemleri boyunca bedensel ve duygusal gelişiminin farkına varma ve kabul etme

Sınıf içi rehberlik uygulamaları

Dönem başında hedeflenen davranış ve sosyal becerilerin gelişimini sağlamak ve değerlendirmek amacıyla her ay sınıf içi rehberlik etkinlikleri gerçekleştirilir. Öğrencilerin bilişsel ve duygusal alandaki güçlü ve desteklenmesi gereken yönleri belirlemeye yönelik test ve envanterler uygulanır.

Öğrenciye yönelik grup çalışmaları

Öğrencilerle yapılan grup çalışmaları, aynı konuda sorun yaşayan bireyleri bir araya getirebilmek ve onlara grup desteği sağlamak amacıyla 8-12 kişilik öğrenci grupları ile yapılır.

Grup çalışmalarından örnekler:

- Sosyal beceri grubu çalışmaları

- Okul yaşamı ve akademik başarı

- Arkadaşlık ilişkilerini başlatma, sürdürme ve koruma

- Stres yönetimi

- Doğru iletişim ve atılganlık becerisi

- Öfke yönetimi

- Benlik saygısını geliştirme

AKADEMİK KOÇLUK

Akademik başarıyı artırma amacıyla öğrenci ve danışman arasında kurulan birebir işbirliği ve takım çalışmasıdır.

Amaç öğrenciyi hedefine ulaşması yönünde motive etmek, sınava hazırlık sürecinde karşılaşacağı zorluklarla mücadele edebilmesi noktasında güç kazandırmaktır.

Öğrenci koçu,akıl hocalığı yapar,etkin ders çalışma ve ödev programı hazırlar,takip eder ve hedefe doğru öğrenciyle yan yana yürür. 

Öğrenci Koçluğu, öğrenciye odaklıdır.

Sadece öğrenciyle değil öğrencinin ailesiyle de

devamlı iletişim halinde olur.

Eğitsel rehberlik hizmetleri

• Okula uyum sağlama(Oryantasyon)

• Öğrencilerin öğrenme stillerinin belirlenmesi

• Etkili ve verimli ders çalışma becerilerinin kazandırılması

• Zaman yönetimi ve zamanı etkili kullanma

• Sınav kaygısı ile baş etme

• Düşünme becerilerinin kazandırılması

• Odaklanabilme

Bireysel görüşmeler

Öğrencilerin yaş seviyelerine göre bilişsel, duygusal ve sosyal alanlarda ortaya çıkabilecek farklı sorunlar ile ilgili çalışmalar yapılır.

Öğrencilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda başvurmaları yoluyla,

Velilerin ve/veya öğretmenlerin ilettiği geri bildirimlerin değerlendirilmesi yoluyla,

Envanter, test, vb . uygulamaların değerlendirilmesi yoluyla başlatılır.

Velilere yönelik rehberlik hizmetleri

• Öğrenci için etkili olabilecek okul-aile işbirliğinin oluşturulması

• Öğrencilere okulda kazandırılması hedeflenen davranışların evde desteklenmesini sağlama

• Evde öğrenciyi olumsuz etkileyen koşulları olumluya dönüştürme

• Okulda alınacak kararlara katılım ve bunların uygulanmasında ortak anlayış geliştirme

• Öğrencinin bulunduğu gelişim düzeyine uygun davranışları anlama ve yönlendirme

• Ebeveyn ve çocuk arasındaki iletişim becerilerinin geliştirilmesi

• Öğrencinin özelliklerine uygun eğitsel ve mesleki planlama yapılması

• Öğrencinin her açıdan gelişimini sağlayacak uygun yaşam koşullarının oluşturulması

• Öğrencinin okula ve öğretmenlerine karşı olumlu tutumlar benimsemesi

• Özel gereksinimi olan öğrenciler için işbirliğinin oluşturulması

bottom of page